اقسام علوم

نظري وعملي-پايه وكاربردي-حقيقي واعتباري-اصالي والي-توصيفي ودستوري-اخباري وانشائي-وجودي وايجادي

هر دانشي كه حاكي از وجود شئي در خارج يا ذهن باشد نظري ياپايه ياحقيقي يااصالي ياتوصيفي يااخباري يا وجوديست وهر دانشي كه در جهت ايجاد شئي در خارج يا ذهن باشد عملي يا كاربردي يااعتباري ياالي يادستوري ياانشائي ياايجاديست.

نكته:هر علمي از دو بخش نظري وعملي تشكيل ميشود ايا ممكن است دانشي صرفا نظري يا عملي باشد؟ بنظر ميرسد كه اين تقسيم ناشي از موضوع علم است وچنانچه موضوع امري ثابت باشد قاعدتا نظري صرف خواهد يود واگر موضوعي امري سيال باشد صرفا كاربردي خواهد بود مثال اول خداشناسي ومثال دوم عمل شناسيامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 286
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:48 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها