قواي سازنده ذهن

اطلاعات ادمي اعم از محسوسات ووجدانيات ومنقولات توسط دو قوه بازسازي وتكثير ميشود

1-قوه خيال:نيروي تخيل انسان داده هارا درذهن تجديد نموده وبخيال پردازي ميپردازد محسوسي رامرور ميكند ودران دخل وتصرف مينمايد ومحسوس جديد كه مخيل ادميست با نيروي ديگري كه كاراست انرا اخنراع يابظهور ميرساندمانند كارهاي يك نقاش اين نيرو در تمامي مردم وجود دارد امادرهنر مندان قويتراست

2-قوه عقل:نيروي تعقل انسانداده هارا درذهن تحليل نموده وازانها مفاهيم كلي ميسازد (معقول اول) انسان از تصوير يك يا چند نفر وباديگر از همان مفاهيم ساخته شده درذهن مفاهيم ديگري ميسازد (معقول ثاني) مانند مفهوم نوع يا موجود ازانسان اين نيرو درتمامي انسانهاوجود دارد اما فيلسوفان قويتراست

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 298
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:46 | نویسنده : محمد علی به ابادی |