داده ها يا اطلاعات

اطلاعات ادمي از سه طريق بدست ميايد

۱-از طريق حواس پنجگانه مانندديدن يك پرنده يا شنيدن صداي ان (محسوسات)

۲- ازراه دل يا حس باطني مانند ادراك درد يا لذت(وجدانيات)

۳-از طريق ديگران كه انان نيز از ان دو طريق تحصيل كرده اند مانند ادراك مفهوم ابليس ياجبراييل اشاره شده در قران(منقولات).

دو طريقه اول را مستقيم يا اجتهادي وراه سوم راغير مستقيم يا تقليدي نامند. اينها اطلاعات  شخصي هر فرد است.

انسان پس از دريافت داده هاي شخصي بوسيله عقل از انها مفا هيم كلي ميسازد مثلا درمورد اولي مفهوم پرنده ياچهچهه ودرمورد دومي مفهوم درد يا لذت ودرمورد سومي مفهوم جن يا فرشته را ميسازد ايندسته ازمفاهيم كلي را كه داراي مصداق درخارج از ذهن ميباشد معقول اول يا كليات ماهوي مينامند با رديگر انسان ازهمين  مفاهيم ماهوي در ذهن مفاهيم ديگري را ميسازد  كه درخارج از ذهن مصداقي نداردليكن يا در خود ذهن قابل حمل است يا درخارج ذهن مثلا مفهوم نوع از پرنده كه قابل حمل بان در ذهن رادارد ويا مثلا مفهوم ذات از پرنده كه قابل حمل بان در خارج از ذهن ميباشد اين مفاهيم را معقول ثاني ياكليات اعتباري وقسم اول را منطقي وقسم دوم را فلسفي مينامند.

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 271
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:46 | نویسنده : محمد علی به ابادی |