1- خود شيئ كه بي واسطه حس ادراك ميشود و علم حضوري نا مند مانند ادراك نفسا نيا ت خود (عين اليقين)-2-صورت شيئ كه با واسطه حس ادراك ميشود مانندادراك اشياء اطراف خود (علم اليقين) 3- مفهوم شيئ كه با واسطه عقل ادراك ميشود مانند ادراك مفاهيم نفس واشياء اطراف خود (حق اليقين). دو مورد اخير را علم حصولي نامند.

مصاديق علم حضوري عبارتند از۱-ذات عالم يعني نفس ونفسانيات۲-علم علت مفيضه به معلول۳- علم معلول به علت۴-علم دو معلول همرتبه بيكديگر

مفهوم خود يا شخصي است ياجزيي ويا كلي(معقول).وكلي نيز يا ماهوي است يا اعتباري وماهوي خود يامحسوس است ويا باطني

واعتباري نيز يامنطقي است يا فلسفي وبالاخره فلسفي نيز ياذاتي است يا عملي.

مفهوم ماهوي يا معقول اول تصوريست كه عروض واتصافش در خارج است مثل انسان يعني داراي مصداق در خارج وقابل حمل در خارج است مثلا احمد انسان است

مفهوم اعتباري فلسفي يا معقول ثاني فلسفي تصوريست كه عروض ان ذهني واتصافش خارجيست ماننداتش علت سوختن است علت مفهوم فلسفي است

ويژگيها:بامقايسه وتحليل عقلي بدست ميايد-هنگام حمل از انحاء وجودي حكايت داردنه ماهيت-ما بازاءعيني ندارد-عروضش ذهني است-در ازاءان مفهوم يا تصور جزئي وجود ندارد.

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 286
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:44 | نویسنده : محمد علی به ابادی |