مقوله:
 
واقع (مجرد-مادي) عمل(هنري-غير هنري) ذهن يا علم ومعرفت(نظري-عملي) نظري(عقلي محض-حسي عقلي) حسي عقلي(ماديات- مجردات) عملي(احساسي-غير احساسي)امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 290
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:50 | نویسنده : محمد علی به ابادی |