مراتب علم

يقين(100درصد)-ظن(بالاي50درصد)-شك(50درصد)-وهم(زير50درصد)

قضاياي يقيني:1-بديهيات(اوليات ياضروريات كه بي نياز از استدلالند) 2-وجدانيات(علوم حضوري)3-قريب ببديهي(حدسيت-فطريات)4-نظري(حسيات-تجربيات-متواترات)

قضاياي ظني:1-مقبولات2-مشهورات مظنونات)

قضاياي :وهمي-1-مخيلات2-مشبهات3-وهمياتامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 291
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:49 | نویسنده : محمد علی به ابادی |