رسول اكرم ص با توجه بايه شريفه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فرموده اندعلم سودمند سه قسم است ايه محكمه (عقايد)فريضه عادله(اخلاق) وسنت قائمه(احكام) وبقيه اگر زيان نزنند فضل است كافي ج1ح44 درخصوص علم (فضل ان-علم مفيد-صفات علما-حق عالم-همنشيني باعالمان-عمل بعلم)150حديث دركافي ج1كتاب علم امده است.امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 271
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:51 | نویسنده : محمد علی به ابادی |

مقوله:
 
واقع (مجرد-مادي) عمل(هنري-غير هنري) ذهن يا علم ومعرفت(نظري-عملي) نظري(عقلي محض-حسي عقلي) حسي عقلي(ماديات- مجردات) عملي(احساسي-غير احساسي)امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 299
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:50 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
-طرق تحصيل علم

1-قياس2-استقراء3-تمثيلامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 247
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:50 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
مراتب علم

يقين(100درصد)-ظن(بالاي50درصد)-شك(50درصد)-وهم(زير50درصد)

قضاياي يقيني:1-بديهيات(اوليات ياضروريات كه بي نياز از استدلالند) 2-وجدانيات(علوم حضوري)3-قريب ببديهي(حدسيت-فطريات)4-نظري(حسيات-تجربيات-متواترات)

قضاياي ظني:1-مقبولات2-مشهورات مظنونات)

قضاياي :وهمي-1-مخيلات2-مشبهات3-وهمياتامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 291
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:49 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
مكاتب شناخت شناسي

بطور كلي دو مكتب وجود دارد اصالت حس واصالت عقل

نقش حس در پيدائي مفاهيم كلي ماهوي است وبس وبقيه كارهاراعقل انجام ميدهد اين در خصوص تصورات است ودر امر تصديقات حس مطلقا نقش نداردوتصديق كار نفس است خصوصا بديهيات وعلوم حضوري وهليات بسيطه.امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 256
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:49 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
اقسام علوم

نظري وعملي-پايه وكاربردي-حقيقي واعتباري-اصالي والي-توصيفي ودستوري-اخباري وانشائي-وجودي وايجادي

هر دانشي كه حاكي از وجود شئي در خارج يا ذهن باشد نظري ياپايه ياحقيقي يااصالي ياتوصيفي يااخباري يا وجوديست وهر دانشي كه در جهت ايجاد شئي در خارج يا ذهن باشد عملي يا كاربردي يااعتباري ياالي يادستوري ياانشائي ياايجاديست.

نكته:هر علمي از دو بخش نظري وعملي تشكيل ميشود ايا ممكن است دانشي صرفا نظري يا عملي باشد؟ بنظر ميرسد كه اين تقسيم ناشي از موضوع علم است وچنانچه موضوع امري ثابت باشد قاعدتا نظري صرف خواهد يود واگر موضوعي امري سيال باشد صرفا كاربردي خواهد بود مثال اول خداشناسي ومثال دوم عمل شناسيامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 314
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:48 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
جهات تكثر مفاهيم تصوري وتصديقي

۱الف--بساطت وتركب۲-حقيقت واعتبار۳-جزئيت وكليت

ب-۱-بداهت ونظري۲-حقيقي واعتباري۳-جزئيه وكليهامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 295
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:48 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
ارزش شناخت

شناخت انسان را چنانچه با واقعيت مطابقت داشته باشد حقيقت نامندودرصورت عدم تطابق غير حقيقي وفاقد ارزش استامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 291
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:47 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
مبادي علم

هر دانشي داراي1-تعريف2-موضوع3-هدف4-اقسام5-روش كار6-ارتباط با ساير علوم 7-ماهيت موضوع8- تاريخچه ميباشد اين موارد در مقدمه هرعلمي مطرح ميگردد وبان رئوس ثمانيه ميگويندامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 285
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:47 | نویسنده : محمد علی به ابادی |

 

قواي سازنده ذهن

اطلاعات ادمي اعم از محسوسات ووجدانيات ومنقولات توسط دو قوه بازسازي وتكثير ميشود

1-قوه خيال:نيروي تخيل انسان داده هارا درذهن تجديد نموده وبخيال پردازي ميپردازد محسوسي رامرور ميكند ودران دخل وتصرف مينمايد ومحسوس جديد كه مخيل ادميست با نيروي ديگري كه كاراست انرا اخنراع يابظهور ميرساندمانند كارهاي يك نقاش اين نيرو در تمامي مردم وجود دارد امادرهنر مندان قويتراست

2-قوه عقل:نيروي تعقل انسانداده هارا درذهن تحليل نموده وازانها مفاهيم كلي ميسازد (معقول اول) انسان از تصوير يك يا چند نفر وباديگر از همان مفاهيم ساخته شده درذهن مفاهيم ديگري ميسازد (معقول ثاني) مانند مفهوم نوع يا موجود ازانسان اين نيرو درتمامي انسانهاوجود دارد اما فيلسوفان قويتراست

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 298
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:46 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
داده ها يا اطلاعات

اطلاعات ادمي از سه طريق بدست ميايد

۱-از طريق حواس پنجگانه مانندديدن يك پرنده يا شنيدن صداي ان (محسوسات)

۲- ازراه دل يا حس باطني مانند ادراك درد يا لذت(وجدانيات)

۳-از طريق ديگران كه انان نيز از ان دو طريق تحصيل كرده اند مانند ادراك مفهوم ابليس ياجبراييل اشاره شده در قران(منقولات).

دو طريقه اول را مستقيم يا اجتهادي وراه سوم راغير مستقيم يا تقليدي نامند. اينها اطلاعات  شخصي هر فرد است.

انسان پس از دريافت داده هاي شخصي بوسيله عقل از انها مفا هيم كلي ميسازد مثلا درمورد اولي مفهوم پرنده ياچهچهه ودرمورد دومي مفهوم درد يا لذت ودرمورد سومي مفهوم جن يا فرشته را ميسازد ايندسته ازمفاهيم كلي را كه داراي مصداق درخارج از ذهن ميباشد معقول اول يا كليات ماهوي مينامند با رديگر انسان ازهمين  مفاهيم ماهوي در ذهن مفاهيم ديگري را ميسازد  كه درخارج از ذهن مصداقي نداردليكن يا در خود ذهن قابل حمل است يا درخارج ذهن مثلا مفهوم نوع از پرنده كه قابل حمل بان در ذهن رادارد ويا مثلا مفهوم ذات از پرنده كه قابل حمل بان در خارج از ذهن ميباشد اين مفاهيم را معقول ثاني ياكليات اعتباري وقسم اول را منطقي وقسم دوم را فلسفي مينامند.

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 278
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:46 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
ايا درشناخت خطا رخ ميدهد؟

پا يه واساس شناخت بشر بد يهيات است كه جزء علم حضوري وخطا نا پذير است ليكن در ادراكات حسي وعقلي امكان خطا وجود دارد كه با كمك عقل بر طرف ميگردد

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 285
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:45 | نویسنده : محمد علی به ابادی |

1- خود شيئ كه بي واسطه حس ادراك ميشود و علم حضوري نا مند مانند ادراك نفسا نيا ت خود (عين اليقين)-2-صورت شيئ كه با واسطه حس ادراك ميشود مانندادراك اشياء اطراف خود (علم اليقين) 3- مفهوم شيئ كه با واسطه عقل ادراك ميشود مانند ادراك مفاهيم نفس واشياء اطراف خود (حق اليقين). دو مورد اخير را علم حصولي نامند.

مصاديق علم حضوري عبارتند از۱-ذات عالم يعني نفس ونفسانيات۲-علم علت مفيضه به معلول۳- علم معلول به علت۴-علم دو معلول همرتبه بيكديگر

مفهوم خود يا شخصي است ياجزيي ويا كلي(معقول).وكلي نيز يا ماهوي است يا اعتباري وماهوي خود يامحسوس است ويا باطني

واعتباري نيز يامنطقي است يا فلسفي وبالاخره فلسفي نيز ياذاتي است يا عملي.

مفهوم ماهوي يا معقول اول تصوريست كه عروض واتصافش در خارج است مثل انسان يعني داراي مصداق در خارج وقابل حمل در خارج است مثلا احمد انسان است

مفهوم اعتباري فلسفي يا معقول ثاني فلسفي تصوريست كه عروض ان ذهني واتصافش خارجيست ماننداتش علت سوختن است علت مفهوم فلسفي است

ويژگيها:بامقايسه وتحليل عقلي بدست ميايد-هنگام حمل از انحاء وجودي حكايت داردنه ماهيت-ما بازاءعيني ندارد-عروضش ذهني است-در ازاءان مفهوم يا تصور جزئي وجود ندارد.

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 286
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:44 | نویسنده : محمد علی به ابادی |

 

تعريف علم-

الف-ادراك شيئ ياصورت ويا مفهوم ان .اين تعريف باقسام است

ب-انكشاف واقع بما هو حقه اين تعريف به عمل است

ج-امري ذهني كه حاكي از شئي موجود در هستي است (حد تام)

و بالاخره برخي معتقدندكه علم امري بسيط وغير قابل تعريف منطقي ا ست.

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 324
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:43 | نویسنده : محمد علی به ابادی |