رسول اكرم ص با توجه بايه شريفه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فرموده اندعلم سودمند سه قسم است ايه محكمه (عقايد)فريضه عادله(اخلاق) وسنت قائمه(احكام) وبقيه اگر زيان نزنند فضل است كافي ج1ح44 درخصوص علم (فضل ان-علم مفيد-صفات علما-حق عالم-همنشيني باعالمان-عمل بعلم)150حديث دركافي ج1كتاب علم امده است.امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 245
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:51 | نویسنده : محمد علی به ابادی |

مقوله:
 
واقع (مجرد-مادي) عمل(هنري-غير هنري) ذهن يا علم ومعرفت(نظري-عملي) نظري(عقلي محض-حسي عقلي) حسي عقلي(ماديات- مجردات) عملي(احساسي-غير احساسي)امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 270
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:50 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
-طرق تحصيل علم

1-قياس2-استقراء3-تمثيلامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 222
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:50 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
مراتب علم

يقين(100درصد)-ظن(بالاي50درصد)-شك(50درصد)-وهم(زير50درصد)

قضاياي يقيني:1-بديهيات(اوليات ياضروريات كه بي نياز از استدلالند) 2-وجدانيات(علوم حضوري)3-قريب ببديهي(حدسيت-فطريات)4-نظري(حسيات-تجربيات-متواترات)

قضاياي ظني:1-مقبولات2-مشهورات مظنونات)

قضاياي :وهمي-1-مخيلات2-مشبهات3-وهمياتامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 263
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:49 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
مكاتب شناخت شناسي

بطور كلي دو مكتب وجود دارد اصالت حس واصالت عقل

نقش حس در پيدائي مفاهيم كلي ماهوي است وبس وبقيه كارهاراعقل انجام ميدهد اين در خصوص تصورات است ودر امر تصديقات حس مطلقا نقش نداردوتصديق كار نفس است خصوصا بديهيات وعلوم حضوري وهليات بسيطه.امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 230
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:49 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
اقسام علوم

نظري وعملي-پايه وكاربردي-حقيقي واعتباري-اصالي والي-توصيفي ودستوري-اخباري وانشائي-وجودي وايجادي

هر دانشي كه حاكي از وجود شئي در خارج يا ذهن باشد نظري ياپايه ياحقيقي يااصالي ياتوصيفي يااخباري يا وجوديست وهر دانشي كه در جهت ايجاد شئي در خارج يا ذهن باشد عملي يا كاربردي يااعتباري ياالي يادستوري ياانشائي ياايجاديست.

نكته:هر علمي از دو بخش نظري وعملي تشكيل ميشود ايا ممكن است دانشي صرفا نظري يا عملي باشد؟ بنظر ميرسد كه اين تقسيم ناشي از موضوع علم است وچنانچه موضوع امري ثابت باشد قاعدتا نظري صرف خواهد يود واگر موضوعي امري سيال باشد صرفا كاربردي خواهد بود مثال اول خداشناسي ومثال دوم عمل شناسيامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 285
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:48 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
جهات تكثر مفاهيم تصوري وتصديقي

۱الف--بساطت وتركب۲-حقيقت واعتبار۳-جزئيت وكليت

ب-۱-بداهت ونظري۲-حقيقي واعتباري۳-جزئيه وكليهامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 260
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:48 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
ارزش شناخت

شناخت انسان را چنانچه با واقعيت مطابقت داشته باشد حقيقت نامندودرصورت عدم تطابق غير حقيقي وفاقد ارزش استامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 258
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:47 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
مبادي علم

هر دانشي داراي1-تعريف2-موضوع3-هدف4-اقسام5-روش كار6-ارتباط با ساير علوم 7-ماهيت موضوع8- تاريخچه ميباشد اين موارد در مقدمه هرعلمي مطرح ميگردد وبان رئوس ثمانيه ميگويندامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 254
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:47 | نویسنده : محمد علی به ابادی |

 

قواي سازنده ذهن

اطلاعات ادمي اعم از محسوسات ووجدانيات ومنقولات توسط دو قوه بازسازي وتكثير ميشود

1-قوه خيال:نيروي تخيل انسان داده هارا درذهن تجديد نموده وبخيال پردازي ميپردازد محسوسي رامرور ميكند ودران دخل وتصرف مينمايد ومحسوس جديد كه مخيل ادميست با نيروي ديگري كه كاراست انرا اخنراع يابظهور ميرساندمانند كارهاي يك نقاش اين نيرو در تمامي مردم وجود دارد امادرهنر مندان قويتراست

2-قوه عقل:نيروي تعقل انسانداده هارا درذهن تحليل نموده وازانها مفاهيم كلي ميسازد (معقول اول) انسان از تصوير يك يا چند نفر وباديگر از همان مفاهيم ساخته شده درذهن مفاهيم ديگري ميسازد (معقول ثاني) مانند مفهوم نوع يا موجود ازانسان اين نيرو درتمامي انسانهاوجود دارد اما فيلسوفان قويتراست

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 273
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:46 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها